Cat Toys,Floppy Fish cat Toy,Funny Interactive Pets Pillow Chew Bite Kick Supplies Catnip Toys,Wiggle Fish Catnip Toys for Indoor Cats Pets Kitten

  • $8.19
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Description:ÊTheÊbeatingÊcatnipÊfishÊtoyÊisÊveryÊrealistic.ÊItÊisÊfilledÊwithÊcatnip.ÊTheÊownerÊsqueezesÊtheÊairbagÊbackÊandÊforthÊtoÊmakeÊtheÊfishÊtailÊswingÊfreely.ÊItÊhasÊaÊcalmingÊandÊstress-relievingÊeffectÊonÊtheÊcat'sÊmood.ÊItÊisÊsuitableÊforÊallÊkindsÊofÊcatsÊtoÊinteractÊandÊplay.ÊItÊisÊaÊtoyÊthatÊcatsÊlove!ÊFeatures:Ê1.ÊWiggleÊFishÊCatÊToy:ÊThisÊkindÊofÊsimulatedÊfishÊcanÊvibrateÊlikeÊaÊrealÊfish.ÊTheÊownerÊcanÊsqueezeÊtheÊairbagÊbackÊandÊforthÊtoÊmakeÊtheÊfishÊtailÊswingÊfreely,ÊandÊtheÊcatÊwillÊbeÊmoreÊinterestingÊwhenÊplaying.ÊTheÊdesignÊisÊnotÊcharged,ÊyouÊdonÕtÊneedÊtoÊreplaceÊtheÊbattery.ÊLong-termÊuse.Ê2.ÊRealisticÊandÊInteresting:ÊTheÊappearanceÊofÊartificialÊfishÊadoptsÊ3DÊprintingÊtechnology,ÊwhichÊlooksÊveryÊrealistic,Ênon-chargedÊdesign,Êsafe,ÊandÊwillÊnotÊscareÊtheÊcatÊtoÊstimulateÊtheÊcatÕsÊhuntingÊinterest.Ê3.ÊHigh-qualityÊMaterials:ÊMadeÊofÊcottonÊandÊshortÊplush,ÊsoftÊtexture,ÊwillÊnotÊhurtÊtheÊcat'sÊpaws.ÊVeryÊsuitableÊforÊbiting,ÊchewingÊandÊkicking,Êsleeping.Ê4.ÊCatnipÊToys:ÊTheÊfishÊtoysÊareÊfilledÊwithÊc